Erotica Universalis春宫图 by Gilles Neret

本书纵览整个情色美术史,全面考察了上起古埃及金色王朝,下至今日美术世界的情色意象。其...